RİZE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıkça Sorulan Sorular

UZAKTAN EĞİTİM

 • Halk Eğitimi Merkezlerinde görevli öğretmen ve usta öğreticiler örgün eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerde olduğu gibi EBA veya diğer platformlar üzerinden uzaktan eğitim yapabilecekler mi?

  Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25.08.2020 tarih ve 79031618-10.06.01-E.11215393 sayılı 2020/5 nolu genelgesinin 10. maddesinde "Hayat boyu öğrenme kurumlarında yaygın eğitim faaliyetleri yüz yüze devam etmekte olduğundan bu kurumlarda görev yapan öğretmenler 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla ilgili mevzuatı kapsamında görevlerine devam edeceklerdir" denildiğinden, Halk Eğitimi Merkezlerinde görevli öğretmen ve usta öğreticiler EBA veya diğer platformlar üzerinden uzaktan eğitim yapamayacaklar.

 • Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenler okula gelecek mi?

  Uzaktan eğitim ve öğretim sürecinin değerlendirilmesini yapmak üzere haftada bir gün öğretmenler okul yönetiminin yapacağı planlamaya göre okula davet edilecek,  okulda öğretmen tarafından  ders defterleri eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanacak, ek ders ücret hesaplamaları da buna göre yapılacaktır.

 • Destekleme ve Yetiştirme Kursları yüz yüze mi yapılacak?

  Destekleme ve Yetiştirme Kursları yüz yüze yapılacak. Ancak Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 17.08.2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.10780246 sayılı yazısında belirtildiği şekilde kurslarda, öğrenci/kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek olup bir sınıf/grupta bulunması gereken en fazla öğrenci/kursiyer sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecektir.

 • 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında bütün derslerden Destekleme ve Yetiştirme Kursu açılabilecek mi?

  Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 17.08.2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.10780246 sayılı yazısında belirtildiği üzere açılacak destekleme ve yetiştirme kursları; Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri, Tarih, Coğrafya, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık dersleri ile sınırlı tutulacaktır.

 • 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında her sınıf düzeyinde Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılabilecek mi?

  Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 15.08.2020 tarihli ve 83203306-10.07.02-E.10700187 sayılı yazısına istinaden Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel okullar tarafından 8 inci ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrencilere, halk eğitimi merkezleri tarafından ise örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik 31 Ağustos 2020 - 06 Haziran 2021 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ile 2019-2020 Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu hükümleri kapsamında destekleme ve yetiştirme kursları açılacaktır.

 • Uzaktan eğitim sürecinde ortaokul 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulaması yapılabilecek mi?

  Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 24.09.2020 tarih ve 43769797-199-E.13442719 sayılı yazısında açıklandığı üzere 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibariyle okulların yüz yüze eğitime açılması süreci beklenilmeden ortaokul 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasına 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi'nde belirtilen açıklamalar doğrultusunda canlı ders ve uzaktan eğitim yoluyla yapılacaktır.

 • Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere proje ve performans ödevi verilebilecek mi?

  Uzaktan eğitim sürecinde de öğrencilere proje ve performans ödevleri verilebilecektir. Proje ve performans ödevleri zümre öğretmenleri kararları doğrultusunda elektronik ortamda öğrencilere duyurulup ödevin takibi ve değerlendirmesi yine elektronik ortamda yapılabilecektir.

 • Ölçme ve değerlendirme uygulamaları nasıl yapılacaktır?

  Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan esaslara göre öğrencilerin kendi öğretmenleri tarafından okul ortamında gerçekleştirilmesi esastır. Okulun fiziki şartları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulamaları bir sınıfta yer alan öğrencilerin gruplara ayrılarak uygulanması şeklinde de gerçekleştirilebilecektir. 

  Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının okul ortamında gerçekleştirilmesinde, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzuna uygun olacak şekilde okul yönetimleri tarafından Covid-19 Salgını ile ilgili tüm tedbirler eksiksiz ve zamanında alınacaktır.

 • 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğrenciler, öğretim programlarındaki konu ve kazanımların tamamından sorumlu olacaklar mı?

  Bu konuda 18.09.2020 tarih ve 83203306-10.07.02-E.13044945 sayılı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalar konulu yazısında gerekli bilgilendirme yapılmıştır. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğrenciler, öğretim programlarındaki konu ve kazanımların tamamından sorumlu olacaktır.

 • İlkokul ve Ortaokullarda canlı ders uygulaması nasıl yapılacak?

  Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 43769797-10.07.01-E.13366293 sayılı yazısında belirtilmiş olan ilkokullarda günlük 4 ders saati, ortaokullarda ise 6 ders saati canlı ders yapılacağı sınırlaması yine Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 29.09.2020 tarih ve 43769797-10.07.01-E.13666070 sayılı yazıları ile kaldırılmıştır. İlkokul ve ortaokullarda uygulanmakta olan 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi'nde belirtilen her bir sınıf seviyesindeki toplam ders saatleri doğrultusunda bütün derslerin (ilkokul 1. sınıflarda yüz yüze eğitim dışındaki derslerin) uzaktan eğitim imkânlarından yararlanılarak (canlı ders şeklinde) eksiksiz işlenmesi gerekmektedir. Uzaktan eğitim faaliyetlerinde EBA üzerinden sağlanan alt yapının yanı sıra açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar da kullanılabilecektir. Öğretmenlerin EBA platformu ile diğer platformlardan gerçekleştirdikleri canlı ders uygulamaları okul müdürlükleri tarafından düzenli olarak takip edilecek ve öğretmenlerin maaş karşılığı ve ek ders ücretleri ile ilgili iş ve işlemler Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarihli ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazısı doğrultusunda yapılacaktır.

 • COVID-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında eğitim kurumlarında çalışan her düzey ve görevdeki personel fiilî olarak görevlerinin başında bulunacaklar mı?

  26 Ağustos 2020 tarih ve 31225 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde eğitim kurumu müdürlüklerince bütün personelin çalışması planlanabilecektir.

 • Uzaktan eğitim sürecinde Rehber Öğretmenler/Psikolojik Danışmanlar eğitim kurumlarında görevlerinin başında bulunacaklar mı?

  Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazısının 7. Maddesi “ Rehberlik öğretmenlerinin, eğitim kurumlarında görevlerinin başında bulunmaları ve fiilen yerine getirdikleri görevleri karşılığında anılan Kararın 10'uncu maddesinde kendileri için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmaları,”;  ve yine 

  Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 28.09.2020 tarih ve 10096465-45.99-E.13650734 sayılı yazılarında belirtildiği üzere rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar eğitim kurumlarında görevlerinin başında bulunacaklar ve fiilen yerine getirdikleri görevleri karşılığında ilgi (a) Kararın 10. Maddesinde kendileri için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.

 • Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan öğretmenlerin ek ders ücret hesaplamaları nasıl olacak?

  Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan öğretmenlerin ek ders ücret ödemeleri Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları başlıklı 8'inci maddesi kapsamında yapıldığından hafta içinde okuttukları dersler öncelikle aylık karşılığında değerlendirilecek; aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okuttukları dersler ise ek ders ücretinden sayılacak; bu kapsamda varsa cumartesi ve pazar günleri okutulan dersler ise, aylık karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak doğrudan ek ders ücreti karşılığında değerlendirilecektir. Öğretmenlerin DYK kurslarında ne kadar ders görevi alacakları ise Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Tanıtım Kitapçığındaki açıklamalara göre değerlendirilecektir.

 • Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) kayıtlı özel yetenekli öğrenciler için uzaktan eğitim programları yapılacak mı?

  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 28.09.2020 tarih ve10096465-45.99-E.13650734 sayılı yazılarında belirtildiği üzere bilim ve sanat merkezi yöneticilerinin de haftalık ders çizelgelerini oluşturarak öğretmenlere tebliğ etmeleri ve e-Bilsem sistemine girilmesi gerekmektedir. 

  Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) kayıtlı özel yetenekli öğrencilerin uzaktan eğitim programları örgün eğitim kurumlarındaki ders saatleri ile çakışmadan BİLSEM yöneticilerince hazırlanacak ve dersler telefon, e-posta veya çevrimiçi platformlar vb. iletişim yollarıyla yapılacaktır. Öğretmenler planlarını ve yazı ekindeki formu BİLSEM idarelerine sunarak eğitimleri denetime açık hâle getirecek ve il/ilçe düzeyinde ücret onayları alınarak ek ders ödemeleri yapılabilecektir. Ücret onayı olmadan plansız, ders defteri doldurulmamış ve yapılmamış canlı dersler için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

  Cumartesi ve pazar günleri rutin müfredat kapsamında okutulan derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi; aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okutulan derslerin ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 • Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim sürecinde örgün eğitim kurumlarında ücretli öğretmen görevlendirilebilecek midir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim sürecinde de ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere öğretmen görevlendirilebilecektir. Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen öğretmenlere, gerek uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim programları gerekse yüz yüze eğitim kapsamında ders görevi verilmesi ve fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenebilecektir.

 • Uzaktan eğitim kapsamında birden fazla sınıf/şube öğrencileri bir ders saatinde birleştirilerek tek öğretmen tarafından eğitim almaları sağlanabilir mi? Eğer birden fazla sınıf/şube öğrencileri bir ders saatinde birleştirilerek tek öğretmen tarafından eğitim almaları sağlanırsa öğretmenin ders saati nasıl hesaplanır?

  Gerek uzaktan eğitim gerekse yüz yüze eğitim kapsamında birden fazla sınıf/şube öğrencilerinin birleştirilmemesi; bu kapsamda öğretmen ihtiyacı olması hâlinde ücretli öğretmen görevlendirilmesi uygun olacaktır. Şayet birden fazla sınıf/şube öğrencileri bir ders saatinde birleştirilerek tek öğretmen tarafından eğitim almaları sağlanmış ise Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere gerek uzaktan eğitim gerekse yüz yüze eğitim kapsamında verilen birim ders saati süresi bakımından Bakanlığımızın ilgili birimlerinin belirlemelerinin esas alınması ve bu kapsamda aynı ders saatinde birden fazla sınıf/şube öğrencilerine verilen derslerin bir ders saati olarak dikkate alınması gerekmekte, ek ders saat hesaplaması da buna göre yapılacaktır.

 • 21 Eylül 2020 tarihinden sonra Bakanlığımızca belirlenen ölçütlere göre yüz yüze eğitim uygulamalarında aynı sınıf veya şube öğrencilerinin bölünmesiyle oluşturulan gruplara verilen derslerin ders saati hesaplaması nasıl yapılacaktır?

  Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere Bakanlığımızca belirlenen kriterlere göre yüz yüze eğitim uygulamalarında aynı sınıf/şube öğrencilerinin bölünmesiyle oluşturulan gruplara verilen derslerin her biri ayrı birim ders saati olarak değerlendirilecek. Bu kapsamda öğretmene tanımlanan ders saati, öğretmenin okutabileceği maaş ve ek ders karşılığı ders saati sayısından fazla olamamak üzere öğretmene ödenecek ek ders ücret saati de buna göre belirlenecektir.

 • Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim sürecinde örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve müdür yardımcılarına nöbet ücreti ödenebilecek midir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim sürecinde örgün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim kapsamında yürütülen eğitimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, bu görevleri karşılığında haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenebilecektir.

 • Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim sürecinde sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerine öğrenci sosyal kişilik hizmetleri kapsamında haftada 2 saat ek ders ücreti ödenebilecek midir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim sürecinde de sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerine, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6'ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre haftada 2 saat ek ders ücreti ödenebilecektir.

 • Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim programları ve/veya yüz yüze eğitim kapsamında fiilen ders okutan öğretmenler için hazırlık ve planlama karşılığında ek ders ücreti ödenecek midir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim programları ve/veya yüz yüze eğitim kapsamında fiilen ders okutan öğretmenler, haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okuttukları her 10 saat derse karşılık, haftada 3 saati geçmemek üzere hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacaklardır.

 • 21 Eylül 2020 tarihinden sonra yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla yapılan dersler için fiilen ders okutan öğretmenlere ek ders ödemesi nasıl yapılacak?

  21 Eylül 2020 tarihinden itibaren müfredat kapsamında uzaktan ve/veya yüz yüze eğitim faaliyeti yapılması öngörülmüştür. Bu süreçte yapılacak ek ders ücreti ödemeleri Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere:

  1- Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim programları ve/veya yüz yüze eğitim kapsamında fiilen ders okutan öğretmenlerin okuttukları dersler öncelikle aylık karşılığında değerlendirilecek; aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okuttukları derslere bağlı olarak ise ek ders ücretinden yararlandırılacaklardır,

  2- Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları başlıklı 8'inci maddesinde belirtilen eğitim faaliyetleri kapsamında ders okutan öğretmenlerin hafta içinde okuttukları derslerin de öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi; aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okuttukları derslere bağlı olarak ek ders ücretinden yararlandırılmaları; bu kapsamda varsa cumartesi ve pazar günleri okutulan derslerin ise, aylık karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak doğrudan ek ders ücreti karşılığında değerlendirilecektir.

  3- Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda, yalnızca 8'inci madde kapsamında cumartesi ve pazar günleri okutulan derslerin aylık karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak doğrudan ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi öngörüldüğünden, rutin müfredat kapsamında cumartesi ve pazar günleri için de ders planlanması hâlinde cumartesi ve pazar günlerinde okutulan dersler de öncelikle aylık karşılığında değerlendirilecektir.

 • 31 Ağustos - 18 Eylül 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla dersler için öğretmenlere ek ders ödenebilecek mi?

  31 Ağustos - 18 Eylül 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik yapılan derslerle ilgili ek ders ücreti ödemesi Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 04.09.2020 tarih ve 28892082-869-E.12138465 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8. maddesi kapsamında değerlendirilerek;

  31 Ağustos - 18 Eylül 2020 tarihleri arasında; uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim programı kapsamında eğitim kurumu müdürlüklerince kendilerine ders görevi verilen öğretmenlerden bu kapsamda fiilen ders okutanların, sınıf ortamında yüz yüze eğitimlerde olduğu gibi, öncelikle haftada aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saati sayılarını doldurmaları, bunun üzerinde okuttukları derslere bağlı olarak ise haftada okutabilecekleri azamî ek ders saati sayısı içerisinde kalmak kaydıyla ek ders ücretinden yararlandırılmaları; bu kapsamda varsa cumartesi ve pazar günleri okutulan derslerin ise, aylık karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak doğrudan ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 • Uzaktan eğitim sürecinde canlı ders uygulamaları EBA dışındaki platformlar üzerinden de yapılabilecek mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25.08.2020 tarih ve 79031618-10.06.01-E.11215393 sayılı 2020/5 nolu Genelgesinin 3. maddesinde "EBA üzerinden sunulacak altyapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından Canlı Ders uygulamaları gerçekleştirilebilecektir." denildiğinden tüm öğretmenler tarafından Canlı Ders uygulamaları EBA dışındaki diğer platformlar üzerinden de yapılabilecektir. Bu kapsamda yapılan dersler de maaş karşılığı ders ve ek ders olarak değerlendirilecektir.

 • Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlere haftalık ders programı yapılacak mı?

  Her derece ve türdeki okul ve kurum müdürlüklerince, her sınıf/şube düzeyinde haftalık ders programı yapılacak ve her ders için öğretmen tanımlaması yapılarak haftalık ders programları öğretmenlere tebliğ edilecek.

TEMEL EĞİTİM - ORTAÖĞRETİM -YÜKSEKÖĞRETİM ŞUBELERİ

 • Yurtdışından aldığım karne/diploma öğrenim belgesinin denkliğini nasıl yaptırabilirim?

  E-denklik e-denklik.meb.gov.tr adresinden başvuru için istenen evraklar temin edilir. Temin edilen evraklar taranarak sisteme yüklenir. Aynı portalda “Randevu” başlığından randevu oluşturularak belgeler sisteme yüklenir. Randevu günü ve saatinde belgelendikten sonra asılları ile müdürlüğümüze başvurulur.

 • Çocuğum zorunlu eğitim çağına geldi mi?

  E-okul anasayfasında e-kayıt başlığının altında okula başlama yaşı hesaplama linkinden çocuğunuzun hangi eğitim kademesine devam etmesi gerektiği öğrenilebilir.

 • Mezun olduğum okuldan diploma/öğrenim belgesini nasıl alırım?

  Kişi mezun olduğu okula başvuru yapmalıdır. Eğer kapanan bir okul ise bölgenin öğrencilerin öğrenim gördüğü okula yönlendirilir.

 • Çocuğumu başka bir okula nasıl nakil aldırabilirim?

  Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarında öğrencinin ikamet adresine göre oluşturulan kayıt bölgelerinin bağlı bulunduğu okullara öğrencilerin kaydı yapılmaktadır. İkamet adresi değiştirilmesi halinde yeni ikametgah adresinin bağlı bulunduğu okula nakli yapılabilecektir. Liselerde öğrencinin öğrenim gördüğü okula veli dilekçesiyle başvurarak yada e-devlet üzerinden başvurarak ortaöğretim kurumları yönetmeliği kuralları çerçevesinde nakil işlemi uygulanır. Tüm nakil işlemlerinde öğrencinin öğrenim gördüğü okuldan destek alınmalıdır. 

 • Çocuğum hangi okula gidecek?

  E-okul yönetim bilgi sisteminde ana ekranında okul çağına gelmiş çocukların gidecekleri okula T.C. Kimlik No bilgisi ile sorgulanabilecektir.

DİN ÖĞRETİMİ ŞUBESİ

 • İmam hatip ortaokulu ve liselerin kontenjan sınırlaması var mıdır?

  Sınavla öğrenci alan Anadolu İmam Hatip Liseleri kontenjanı kadar öğrenci almaktadır. İmam Hatip Ortaokulları ve Sınavsız Anadolu İmam Hatip Liseleri  her il ve ilçemizde talepleri karşılayacak kapasitesi mevcuttur.

 • Anadolu imam hatip liseleri mezunları üniversitelerin hangi bölümlerini tercih edebilmektedir?

  Anadolu imam hatip liseleri mezunları üniversitelerin bütün bölümlerini tercih edebilmektedir. Herhangi bir puan kaybı yaşanmamaktadır.

 • İmam hatip ortaokulları ve liselerinin okul tanıtımları hakkında nereden bilgi edinebiliriz?

  1-      İmam hatip ortaokul ve liselerin web sitelerinden

  2-      Okul ziyaretleri yaparak

  3-      Din Öğretimi Genel Müdürlüğün web sayfasını ziyaret ederek

  4-      İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri din öğretimi şubelerinden

    5-      Din Öğretimi Portalını ziyaret ederek

 • Anadolu imam hatip liselerinde hangi program uygulanmaktadır?

  Anadolu imam hatip liselerinde;

  1-      Anadolu imam hatip liseleri programı

  2-      Fen ve sosyal bilimler lisesi programı uygulayan AİHL

  3-      Sanat programı uygulayan AİHL

  4-      Dil programı uygulayan AİHL

  5-      Uluslararası AİHL

  6-      Spor programı uygulayan AİHL

  7-      Örgün eğitimle birlikte hafızlık proje uygulayan AİHL

  8-      Hafız öğrencilerin eğitim gördüğü  programı uygulayan AİHL

  9-     İmam hatip ortaokulları (müstakil/ lise bünyesinde) 

  programları uygulanmaktadır.

 • Okul ve eğitim kurumlarına ad verme ve isim değiştirme nasıl yapılmaktadır?

  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği doğrultusunda işlem yapılmaktadır.

 • Burs kartımı kaybettim, ne yapmam gerekiyor?

  Burs kartları ile ilgili sorunlar Vakıfbank ve MEB Şube Müdürlüğüne bildirilmektedir.

 • İmam hatip ortaokullarına öğrenci kayıtları adrese dayalı olarak mı yapılmaktadır?

  İmam hatip ortaokullarına öğrenci kayıtları adrese dayalı olarak yapılmamaktadır. (Hafızlık programı uygulayan ortaokullar hariç.)

 • Anadolu imam hatip liselerinin 11.sınıfından diğer Anadolu liseleri ile özel okullara geçiş yapmak mümkün müdür?

  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37. Maddesi çerçevesinde işlem yapılmaktadır.

 • İmam hatip okullarında eğitim gören öğrencilerin nakil talepleri nasıl yapılır?

  Okul Müdürlüğüne dilekçe vererek, öğrenci velisi tarafından e-devlet üzerinden nakil talebinde bulunulabilir.

 • Hafızlık eğitimi için 1 (bir) yıl eğitime ara veren 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin sınıf geçme işlemleri nasıl yürütülür?

  MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 32. Maddesinin 4' üncü fıkrasına göre işlem yapılmaktadır.

ÖZLÜK BİRİMİ

 • Kadrolu olarak görev yapan personelin daha önceki hizmetini birleştirme yapabilmesi için gerekli bilgi ve belgeler nelerdir?

  1) Form dilekçe

  2) Nüfus cüzdanı fotokopisi

  3) Özel öğretim kurumlarında (özel okul, özel dershane, kreş, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi vb.) öğretmen veya yönetici olarak çalıştığına dair hizmet cetvelinin aslı ( faks veya fotokopi olmayacak ) [Özel öğretim kurumlarında ödenen prim gün sayısının 2/3’ü terfide, tamamı emeklilik süresinde ve öğretmenlik puanında (30 güne yaklaşık 1 puan) değerlendirilir.]

  4) Devlet okullarında geçen ücretli öğretmenliklerin hizmet cetveline gerek yoktur. [Ücretli öğretmenlikte ödenen prim gün sayısı kadar emeklilik süresinde ve öğretmenlik puanında değerlendirilir. (30 güne yaklaşık 1 puan)]. Ücretli öğretmenlik, terfide (derece-kademe) değerlendirilmez.

  5) Ücretli öğretmenliklerden köy veya kasabada geçenlerin formda belirtilmesi [Puanı etkiliyor.]

  6) Çalışılan kurumun, o yıllarda hangi ilçeye bağlıysa o ilçenin yazılması (Şu anki ilçe yazılırsa sistem puan vermiyor.)

   

  NOT: Hizmet birleştirme SGK’nın “Emeklilik Öncesi” servisi tarafından düzenlenen “Hizmet Cetveli”ne göre yapıldığından “Rehberlik” servisinden alınan SSK hizmet dökümünü göndermemeniz önemle rica olunur. SGK Emeklilik Öncesi servisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün resmi yazısı olmadan hizmet cetvelini vermemektedir. Bu yüzden personelimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü özlük servisine uğramadan SGK’ya gitmemelidirler. 

   

  Hizmet Cetveli, SGK Rize İl Müdürlüğünden istenmektedir; fakat daha önce başka illerde SSK’lı çalışmanız var ise SGK o illerden incelenmek üzere dosyalarınızı isteyip gelmesini beklemektedir. Bu nedenle hizmet cetvelinin müdürlüğümüze ulaşması bazen uzun sürmektedir. İşlemlerin yetişmesi için müracaatların son günlere bırakılmaması, yetişmemesi muhtemel durumlarda elden takip edilmesi önemle rica olunur.

 • Aynı kamu İdaresinin farklı birimine naklen atanan, personel için Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi verilmesi gerekli midir?

  5510 sayılı Kanunun sigortalı bildirimi ve tescili başlıklı 8' inci Maddesinin 5. Fıkrasının son cümlesinde "Aynı kamu idaresinin farklı birimleri arasındaki (Kamu İdaresi İçi) naklen tayin veya görevlendirmelerde bildirim yapılmaz." denildiğinden aynı kamu idaresinin diğer birimlerinden naklen gelen personel için Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak Kayıt Güncelleme/Kamu İdaresi İçi Nakil alanından bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.

 • Kamu İdaresinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (b),(c) ve (d) bentleri uyarınca görev yapanlar 5510 Sayılı Kanuna göre hangi statüde sigortalı sayılacaklardır?

  657 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin (b) bendine tabi olarak görev yapan Sözleşmeli Personel, (c) bendine tabi olarak görev yapan geçici personel, (d) bendine tabi olarak görev yapan işçiler ise 5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin 1 Fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

 • 5510 Sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayan Kamu görevlilerinin, işe başlama tarihlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi zorunlu mudur?

  Kamu işverenleri, 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca, aynı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa veya tekrar çalışmaya başlattıkları kişileri sigortalılık başlangıç tarihinden itibaren 15 gün içinde Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile e-Sigorta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmesi gerekmektedir.

 • Soru: Kadrolu öğretmen olarak görev yapanların, memuriyet öncesi özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak çalıştığı süreler kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilir mi?

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36-C/5 maddesine göre özel okullarda "öğretmenlik" veya "yöneticilik" yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına kadrolu öğretmen olarak atananların özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilebilmektedir. Söz konusu madde de "uzman öğretici" unvanına yer verilmediğinden, özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak görev yapanların bu hizmet sürelerinin memuriyete esas kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır.

 • Sözleşmeli öğretmenlerin asker öğretmen olarak görev yaptıkları süre sözleşme süresinden sayılacak mıdır?

  Sözleşmeli öğretmenler asker öğretmen olarak görev yapmak üzere görevden ayrıldıklarında sözleşmeleri feshedilmektedir. Bu çerçevede 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 4' üncü Maddesinin 3. Fıkrası gereğince; sözleşmeli öğretmenlerin asker öğretmen olarak görev yaptıkları süreler sözleşme süresinden sayılamamaktadır.

 • Öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen doğum öncesi 5 haftalık analık izin süresi doğum sonrasına aktarılabilir mi?

  13.04.2016 tarih ve 29683 sayılı Kamu Personeli Genel Tebliğinin (Seri No: 6) "Öğretmenlere Verilecek Analık İzni" başlıklı 10' uncu maddesinin (b) Fıkrasında; Öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen ve fiilen çalışılması halinde doğum sonrası analık izni süresine eklenebilen doğum öncesi beş haftalık (çoğul gebeliklerde yedi haftalık) analık izin süresi, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilmeyeceği belirtilmiştir. Bu durumda, öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen ve doğum öncesi fiilen çalışmadığı 5 haftalık analık izin süresinin doğum sonrasına aktarılması mümkün değildir.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBESİ

 • Özel öğretim kursunda bir bilim gurubundan hizmet alınırken, aynı kurumdan diğer bilim guruplarından da eğitim alınabilir mi?

  Özel öğretim kursları sadece bir bilim grubunda eğitim verebilmektedir. Bir kurum Bakanlıkça onay aldığı bilim grubunun dışında herhangi bir bilim grubunda eğitim veremez.

 • Resmi okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler özel öğretim kurumlarında görev alabilir mi?

  Resmi okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler, ihtiyaç halinde asli görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izniyle ve sadece özel okullarda aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar (en fazla 8 saat) ücretli ders alabilmektedirler. Bunun dışında resmi okul/kurumlardan özel öğretim kurumlarına ek ders karşılığı görevlendirme yapılmamaktadır.

 • Özel okullara devam eden öğrencilerin eğitim ücreti nasıl hesaplanacaktır?

  Okula devam eden öğrencilerin ücreti öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine; bir önceki yılın ortalama (Yurt içi ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 artış yapılarak belirlenecektir.

 • Özel okulların ara sınıflarına naklen kaydolacakların eğitim ücreti nasıl hesaplanacaktır?

  Özel okulların ara sınıflarına naklen kaydolacakların eğitim ücreti, bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen eğitim ücretine;  bir önceki yılın ortalama (Yurt İçi ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 artış yapılarak belirlenecektir.

 • Kurum müdürlüğünün çeşitli sebeplerle boşalması durumunda kurumda müdürlüğe vekâleti kim yapar?

  Kurum müdürlüğünün çeşitli sebeplerle boşalması durumunda kurumda müdürlüğe vekâlet şartlarını taşıyan eğitim personeli bulunmaması halinde görevli eğitim personelinden biri vekâleten görevlendirilebilecek olup vekâlet süresi 3 aydan 4 aya çıkartılmıştır.

 • Okullarda öğretmenler dışında kimler bağımsız derse girebilir?

  Okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilen usta öğreticilerin MTAL veya ÇPAL çocuk gelişimi ve eğitimi alanı mezunları ile aynı alandan ön lisans mezunu uzman öğreticiler bağımsız olarak derse girebileceklerdir. Diğer okullarda görevlendirilecek uzman öğreticilerin ise bağımsız olarak derse girmeleri için en az lisans mezunu olma şartı aranacaktır.

 • Özel okul öğrenci kayıt sözleşmesine okul idaresi ve öğrenci velisi tarafından ilave madde eklenmesi/ekletilmesi mümkün mü?

  Yürürlükteki mevzuata ve kayıt sözleşmesi şartlarına aykırı olmamak kaydıyla özel şartlar okul idaresi ve öğrenci velisi tarafından belirlenebilir.

 • Özel okullarda ücretini ödemeyen öğrencilerin kaydı ile ilgi nasıl bir yol takip edilecektir?

  Ücret ödenmemesi nedeniyle kaydı silinecek öğrencinin nakli için inceleme yapılması şartı kaldırılmış olup bu öğrencilerin nakli veli/vasisi tarafından başka bir özel okula veya öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu aracılığıyla resmî kurumların tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun olan resmî okula veya açık öğretim lisesine alınacaktır.

 • Adli sicil kaydının olması Sürücü Belgesi almaya engel midir?

  Adli sicillerinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması zorunludur.

 • Sürücü kursuna kaydolduktan sonra devam etmek istemeyen bir kursiyer, kaydını sildirerek ödediği ücretini iade alabilir mi?

  Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.

 • MTSK e-Sınav ve Direksiyon Uygulama Sınav Haklarının Sayısı Kaçtır?

  Teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyenlerle teorik sınavda başarısız olanlar, yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç kere daha sınavlara girebilirler. Direksiyon eğitimi dersi sınavına girip başarısız olan kursiyerler ise başarısız oldukları her sınavdan sonra kayıtlı oldukları kurstan, ilan edilen ders ücretini ödemeleri ve en az iki saat direksiyon eğitimi dersi almaları şartıyla toplam üç sınav dönemi daha sınavlara girebilirler.

 • MTSK e-Sınavlarında Başarılı Olmak İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir?

  e-Sınavda başarılı olabilmek için en az 70 (yetmiş ) puan almak gerekir.

 • Direksiyon Uygulama Sınavlarında Kimler Görev Alabilir? Bu Sınavlarda Görev Alma Şartları Nedir?

  Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu; Bakanlıkça verilmiş 96 veya 120 saatlik motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi ile 12 saatlik motorlu taşıt sürücüleri kursu uygulama sınav sorumlusu hizmet içi eğitim tamamlama belgesi bulunan, en az yüksekokul mezunu, en az üç yıl önce alınmış ve kursiyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunanlar arasından oluşturulur. Görev alacaklar, Genel Müdürlük, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü personeli, il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bağlı resmî kurumların, resmî okulların öğretmeni veya diğer personeli arasından seçilir.

 • Sürücü Sertifikalarının Sürücü Belgesine Dönüştürme Süresi Ne Kadardır?

  En geç 2 (iki) yıl içerisinde sürücü belgesine dönüştürülmelidir. Bu süre içerisinde dönüştürülmeyen sertifikalar iptal olur.

 • Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarına Kayıtta Gerekli Eğitim Düzeyi Nedir?

  2918 sayılı Trafik Kanununa göre öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olanlar ile Halk Eğitim Merkezleri tarafından verilen 2. Kademe Okur-Yazar Belgesi olanlar sürücü belgesi alabilir.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ŞUBESİ

 • Staj eğitimi alırken sigorta yapılır mı?

  İşletmede mesleki eğitim ve staj eğitimi alan tüm öğrencilere iş kazalarına karşı sigorta yapılır.

 • Staj yaparken ücret alınır mı?

  3308 sayılı Kanun'a göre 1/3 kadar ücret ödenir. Ancak staj okulda yapılmışsa ücret ödenmez.

 • Staj süresi ne kadardır?

  Staj süresi 40 gündür. Ancak Anadolu meslek programı öğrencileri son sınıfta üç gün işletmeye gittiklerinden bu öğrenciler için staj zorunluluğu yoktur.

 • Öğrencinin staj yeri nasıl nasıl belirlenir?

  Öğrencinin alan ve dalı dikkate alınarak okullar tarafından belirlenir.

 • Pansiyonlara yerleşme nasıl olur?

  Öğrencinin gelir durumu ,okulun pansiyon kontenjanı kurulan komisyon tarafından değerlendirilip uygun pansiyona yerleştirme yapılır. 

 • Hangi sınıflarda alan/ dal geçişleri mümkündür?

  Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 31.Maddesinde alan dal değişikliğine dair detaylı açıklamalar bulunmaktadır.

 • Okullar tarafından staj dosyası ya da diploma parası istenebilir mi?

  Okullar tarafından belge, dosya vb. isimler altında veliler veya öğrencilerden para talep edilemez. Okul aile birliği okula bağış adı altında para talebinde bulunabilir, fakat verilme zorunluluğu yoktur.

HUKUK HİZMETLERİ BİRİMİ

 • Vekalet ücreti iadesine ilişkin başvuru nasıl yapılır?

  Vekalet ücretinin iadesi için, iadenin yapılacağı ilgilinin adı soyadı, TC kimlik numarası, adresi, telefonu, iadenin yapılacağı banka/şube adı ile hesap numarasını ve açık iade talebini içeren dilekçenin Müdürlüğümüz Hukuk Hizmetleri Birimine verilmesi gerekmektedir.

 • İlgili mahkeme tarafından verilen ret kararının, davanın ileri aşamalarında davacı veya davalı lehine değişmesi halinde ret kararına istinaden daha önce ödenen vekalet ücreti iade edilir mi?

  İlgili mahkeme tarafından verilen ret kararı gereğince davacı veya davalı tarafından ödenen vekalet ücreti; davanın, kanun yollarına başvurulmak suretiyle üst mahkemece kararının bozulması hâlinde davacı veya davalının başvurusu üzerine vekalet ücreti iade edilir.

 • Vekalet ücreti ve yargılama gideri nereye ve nasıl yatırılmalıdır?

  İdare lehine hükmedilen vekâlet ücreti, aşağıda belirtilen hesap numarasına (Valilik birimince veya doğrudan avukatlar tarafından yapılan tebligatta belirtilen hesap numarasına) yatırılmalıdır.

                   Vekalet ücreti ödemesinde açıklama kısmında, "ad-soyad, T.C. kimlik numarası, ödemeye konu kararı veren mahkemenin adı, esas ve karar numarası belirtilmelidir.

  Yargılama gideri ödemesinde ise açıklama kısmında, ad-soyad, T.C.kimlik numarası, ödemeye konu kararı veren mahkemenin adı, esas ve karar numarası belirtilerek illerde Defterdarlıklara, ilçelerde Mal Müdürlüklerine hazineye gelir kaydedilmek üzere ödenir.

   

  Vekalet ücreti ve yargılama gideri ödemelerine ilişkin dekontlar illerde valiliklerin hukuk birimlerine mutlak surette gönderilmelidir.

   

  ALICI BANKA       : T.C. Merkez Bankası

  ALICI ADI SOYADI : MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğü

  ALICI IBAN : TR02 0000 1001 0000 0350 1540 35

  AÇIKLAMA            : (Ad-soyad, T.C. Kimlik no, Mahkeme Adı, Esas ve Karar No)

SPOR SERVİSİ

 • Okullar arası yarışmalar, müsabaka fikstürleri, tarihleri ve etkinlik takvimini nerede bulabilirim?

  Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün https://spor.sgm.gov.tr/okulsportal/  sayfasında yayımlanmaktadır.

 • Öğrenci lisans işlemleri nasıl yapılmaktadır?

  Öğrenci durum ve taleplerine göre okul idaresi yönetiminde, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Bölümünce düzenlenmektedir.

 • İl dışından gelen ve gider sporcu öğrenci ve öğretmen kafilelerinin pansiyonlu okullarda konaklama istekleri nasıl sağlanır?

  Sporcu kafileleri gelmeden ve gitmeden önce ilgili pansiyonlu okullarla irtibata geçip, uygun ve müsait pansiyonlu okulları belirleyip, İl Müdürlükleri yazışma ile bilgilendirilerek, İl Müdürlükleri tarafından uygun görülürse konaklama onayı alınır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

 • "Sabotajlara Karşı Koruma Planı"nı hangi kurumlar hazırlar?

  Tüm resmi/özel okul/kurumlarımız kendisine uygun Sabotajlara Karşı Koruma Planı yapacaktır.

 • "Sabotajlara Karşı Koruma Planı" Onay işlemi nasıl olur?

  Koruma planları kurum tarafından kurulan komisyonca onaylanmasından sonra, elden "gizli" kaşeli kapalı zarf içinde gizlilik derecesine riayet edilerek eğer okul/kurum şehir merkezinde ise Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma bölgesinde ise Jandarma Komutanlığına gönderilecektir. Emniyet veya Jandarma bu konuda sorumlu olup, planı gerekli yerlere onaylatıp dağıtımını yapacaktır. Bir suretini ise okula iade edecektir.

 • "Sabotajlara Karşı Koruma Planı" kaç yılda bir ve kaç suret hazırlanır?

  Hazırlanacak koruma planları yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncelleştirilir. Kuruluşta değişiklikler olması veya yeni ilave tedbirlere gerek görülmesi hallerinde bu süre beklenmeksizin plan güncelleştirilir veya yeniden hazırlanır. 3 suret olarak hazırlanır.

 • "Sivil Savunma Tedbirleri Planı" Onay işlemi nasıl olur?

  Sivil Savunma Tedbirleri Planları, her bir nüshası yarım kapak telli dosya içinde ve 3 nüsha halinde, onay Makamlarınca onaylanması için resmi yazı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Planda herhangi bir hata ve eksiklik varsa düzeltilmesi için ilgili okul/kuruma iade eder, yoksa planları onaylanmak üzere varsa diğer kurumlarında planları ile birlikte toplu olarak resmi yazı ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Birimine gönderir. İl Millî Eğitim Müdürlüğü; İlçeden gelen ve herhangi bir eksiği hatası bulunmayan planları onaylama sırasına göre onaylatıldıktan sonra ilgili kurumlara gönderilir. (Planlar elden Gizli kaşeli kapalı zarf içinde gizlilik derecesine riayet edilerek gönderilecektir.)

 • "Sivil Savunma Tedbirleri Planı" hangi kurumlar hazırlar?

  Yıllık ortalama 16-65 yaş arası Personel ve öğrencilerinin toplam sayısı 200' ün altında olan Bakanlığımıza bağlı tüm resmi/özel okul ve kurumlarımız (İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Öğretmenevleri, Halk Eğitim Merkezleri, Anaokulları, İlkokul, Ortaokul, Öğrenci Yurtları, MTSK, Kurslar, Etüt Merkezleri) 4 servisli SİVİL SAVUNMA TEDBİRLER PLANI yapacaktır.

  (1-Söndürme (İtfaiye) Servisi 2-Koruma Servisi 3-Kurtarma Servisi 4-İlkyardım Servisi)

 • "Sivil Savunma Tedbirleri Planı" kaç yılda bir ve kaç suret hazırlanır?

  5 yılda bir,  3 Suret hazırlanır.

  (Onaylı Planlar her yıl önemli değişiklikler olması  (personelde olan değişiklikler gibi) durumunda okul tarafından plan içerisindeki değişmesi gereken sayfalarla yeni yapılan sayfalar değiştirilmek suretiyle güncellenerek 2 adet çıkartılmak suretiyle onaylatılır.)

 • "Sivil Savunma Planı" hangi kurumlar hazırlar?

  Yıllık ortalama 16-65 yaş arası Personel ve öğrencilerinin toplam sayısı 200' ün üzerinde olan tüm resmi/özel okul/kurumlarımız (Liseler ve Dengi Okullar) 7 servisli SİVİL SAVUNMA PLANI yapacaktır.

  (1-Kontrol Merkezi ve Karargâh Servisi 2-Emniyet ve Kılavuz Servisi 3-İtfaiye Servisi 4-Kurtarma Servisi 5-İlkyardım Servisi 6-Sosyal Yardım Servisi 7-Teknik Onarım Servisi)

 • "Sivil Savunma Planı" Onay işlemi nasıl olur?

  Sivil Savunma Planları, her bir nüshası yarım kapak telli dosya içinde ve 3 nüsha halinde, onay Makamlarınca onaylanması için resmi yazı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Planda herhangi bir hata ve eksiklik varsa düzeltilmesi için ilgili okul/kuruma iade eder, yoksa planları onaylanmak üzere varsa diğer kurumlarında planları ile birlikte toplu olarak resmi yazı ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Birimine gönderir. İl Millî Eğitim Müdürlüğü; İlçeden gelen ve herhangi bir eksiği hatası bulunmayan planları onaylama sırasına göre onaylatıldıktan sonra ilgili kurumlara gönderilir. (Planlar elden Gizli kaşeli kapalı zarf içinde gizlilik derecesine riayet edilerek gönderilecektir.)

 • "Sivil Savunma Planı" kaç yılda bir ve kaç suret hazırlanır?

  5 yılda bir,  3 Suret hazırlanır.

  (Onaylı Planlar her yıl önemli değişiklikler olması  (personelde olan değişiklikler gibi) durumunda okul tarafından plan içerisindeki değişmesi gereken sayfalarla yeni yapılan sayfalar değiştirilmek suretiyle güncellenerek 2 adet çıkartılmak suretiyle onaylatılır.)

 • Okul ve kurumlar sivil savunma kapsamında hangi planları hazırlar?

  -Sivil savunma planı

  -Sivil savunma tedbirleri planı

  -Sabotajlara karşı korum planı

  -Tahliye planı

  -Yangın önleme ve söndürme iç düzenleme talimatı

 • Risk Değerlendirme Ekibi üyeleri kimlerden oluşmalıdır?

  Risk Değerlendirme Ekibinde İşveren (Okul Müdürü), İşveren Vekili (Okul Müdürünün görevlendireceği bir Müdür Yardımcısı), Destek Elemanı (İlkyardım, Arama – Kurtarma ve Tahliye yada Yangın Eğitimi almış bir çalışan), Bilgi sahibi çalışan (Bölüm /Alan Şefi, Okul riskleri hakkında bilgisi olan personel) ve Çalışan Temsilcisi(Çalışanlar tarafından seçilmiş veya yönetici tarafından görevlendirilmiş Temsilci) olmalıdır.

 • ''Okulum Temiz'' belgesi almak için başvurumu nereye yapmalıyım?

   ‘’Okulum Temiz’’ belgesi almak için başvuruları kurum şifresi ile http://merkezisgb.meb.gov.tr/ belgelendirme adresinde yer alan ‘’Yönetim Sistemi Belgelendirme Portalı’’ üzerinden yapılmaktadır.

 • ''Okulum Temiz'' belgesi kaç yıl geçerli olacaktır?

  ‘’Okulum Temiz’’ belgesi 1 (Bir) yıl geçerli olup her yıl yenilenmesi gerekmektedir.

 • Okullarda oluşan dönüştürülebilir atıklar ''Sıfır Atık Projesi'' kapsamında nasıl toplanmalıdır?

  Sıfır Atık Projesi kapsamında Okul Yöneticisi tarafından E-Devlet portalında bulunan ‘’Sıfır Atık Bilgi Sistemi’’ üzerinden Atık Toplama yetkisi bulunan firmalara teslim edilmeli ve Sıfır Atıkla ilgili her türlü faaliyet (Geçici Atık Toplama Alanı, Kumbara yerleştirme, Eğitim v.b. faaliyetler) sisteme kaydedilmelidir.

 • İlk yardımcı eğitim sertifikaları kaç yıl geçerlidir?

  İlkyardımcı Eğitimi sertifikası 3 yıl geçerlidir. 3. yılın sonunda 8 saatlik güncelleme eğitimi alınması gerekmektedir.

 • Okulların İş Ekipmanları Periyodik Kontrolleri hangi periyotlarla ve kimler tarafından yapılacak?

  Okul/Kurumların İş Ekipmanları periyodik kontrolleri İSGB de görevli Makine ve Elektrik alanlarında eğitim almış , Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yetkilendirilmiş Periyodik Kontrol Uzmanlarınca İl İSGB’nin yapacağı plan dahilinde yılda bir kez yapılır.

 • Okullarda tehlike ve risklere dayalı olarak oluşacak ödenek ihtiyacını nasıl temin edeceğiz?

  Risk değerlendirmesine dayalı olarak oluşan ödenek ihtiyacı talepleri MEBBİS+İSGB modülü üzerinden ‘’Risk Tabanlı Ödenek Talebi’’ ekranından yapılabilmektedir.

DESTEK HİZMETLERİ MUHASEBE BİRİMİ

 • Geçici görev yolluğu ne zaman ödenir?

  Bakanlık tarafından talep edilen ödeneğin karşılanmasına bağlı olarak ödenir.

 • Yönetici ve öğretmenlerin aylık ek ders ücretleri ne zaman ödenir?

  Her ayın 1-5’i arasında ödenir.

 • Aile yardım ve aile durum bildirimi nereden yapılabilir?

  E-devlet üzerinden yapılabilir.

 • Onaylı maaş bordrosu ve 696 sayılı KHK ile çalışan personel maaş bordrosu nereden alınır?

  E-devletten alınır ve görev yapılan kurum amiri tarafından onaylanır.

İNSAN KAYNAKLARI HİZMETİÇİ EĞİTİM ŞUBESİ

 • Hizmetiçi Eğitim Faaliyetine Devam Etmeme Durumunda Yapılacak İdari İşlemler Nelerdir?

  Hizmetiçi eğitime alınan kursiyerler eğitim programında yer alan faaliyetlere katılmak ve bunların gerektirdiği çalışma ve ödevleri yapmak zorundadırlar. Eğitim faaliyetini engelleyici ve aksatıcı tutum ve davranışları görülenler eğitim yöneticisi tarafından faaliyetle ilişiği kesilir. Durum yetkili mercilere bildirilerek 657 sayılı kanunun disiplin hükümleri uygulanır. Ayrıntılı bilgi için: Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği Madde 21

 • Aday Öğretmenler Yazılı ve Sözlü Sınava Girmeye Ne Zaman Hak Kazanır?

  Aday öğretmenler en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla Adaylık Kaldırma Sınavı’na (AKS) girmeye hak kazanırlar.

  Ayrıntılı Bilgi İçin: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 15. Maddesi

 • Performans Değerlendirmesi Kimlere Uygulanır?

  Performans değerlendirmesi bir dönemde en az 60 iş günü fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanır.(657 sayılı kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin, her türlü kanuni izin ve sağlık raporları ile fiilen öğretmenlik görevi dışındaki geçici görevlendirmelerde geçen süreler bir dönemde 60 iş günü fiilen öğretmenlik yapma süresinden sayılmaz.)

  Ayrıntılı Bilgi İçin: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16. Maddesi

 • Kurumumuza İlk Defa Aday Öğretmen Olarak Atanan Öğretmenlere Okul Müdürlüğünce Yapılacak İş ve İşlemler Nelerdir?

  Öğretmen okul müdürlüğünce “Aday Performans Değerlendirme “modülü üzerinden aday öğretmen olarak eklenir. Aday öğretmenin göreve başlamasından sonraki 5 iş günü içerisinde kendi alanından olmak üzere danışman öğretmen görevlendirilir.1. ve 2. performans değerlendirmesini yapmak üzere danışman öğretmen ve kurum müdürü performans değerlendirme modülüne tanımlanır. 3. değerlendirme için danışman öğretmen, kurum müdürü ve maarif müfettişi ataması Mebbis performans değerlendirme modülü üzerinden yapılarak değerlendirilir. Ayrıntılı Bilgi İçin Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yerleştirme Yönetmeliği

 • Adaylığı Özel Öğretim Kurumlarında Kaldırılıp Kurumumuza Sözleşmeli Öğretmen Olarak Atananların Adaylıkları Nasıl Kaldırılır?

  Özel öğretim kurumlarında adaylığı kaldırılan öğretmen 12/05/2015 tarih ve 4953035 (2015/13) sayılı Genelge’nin (c) bendi kapsamında değerlendirilerek, Valilikçe adaylığının kaldırıldığına dair belgenin aslını veya ıslak imzalı tasdikli bir örneğini görev yaptığı eğitim kurumu müdürlüğüne dilekçe ekinde resen veya posta yolu ile teslim ederek, teslim edilen belgelerin asıl veya ıslak imzalı ve kurum mührü ile tasdiklenmiş olması gerekmektedir. Eğitim kurumu müdürlüğünce incelenen belge birden fazla ve farklı unvanlı kişiler için düzenlenmiş ise ilgilinin karşısında öğretmen unvanı aranacaktır. Usta öğretici usta eğitici ve benzer unvanlı kimseler adına düzenlenmiş belgeler kabul edilmeyecektir. Belge yukarıdaki şartlara haiz olmakla birlikte 11/04/2012 tarihinden sonraki bir tarihte onaylanmış ve üzerinde adaylık eğitimlerine bu tarihten önce başlandığına dair bir emare yoksa, ilgiliden temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitime bu tarihten önce başladığına dair ek belge istenecektir. Bu amaçla yukarıda sayılan eğitimlerden birinin bu tarihten önce başladığının ibrazı belgenin kabulü için yeterli olacaktır. Ayrıntılı bilgi için Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü sayfasındaki Aday Öğretmen İşlemleri altındaki bölüme aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://oygm.meb.gov.tr/www/aday-ogretmen-is-ve-islemleri/icerik/452

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi Hizmeti hangi kurumlarda verilir?

  0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı ile özel eğitim okulları, okul öncesi eğitim kurumları, bünyesinde anasınıfı bulunan eğitim kurumları ile çocuk ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda evlerde de yürütülür.

 • BİLSEM'lere öğrenci seçimi nasıl yapılmaktadır?

  BİLSEM’lere öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre yapılmaktadır. Öğrenci seçim süreci;
  • Sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerin gözlem formlarının yetenek alanlarına (genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik) göre doldurularak aday gösterilmesi,
  • Öğrencilerin tablet bilgisayarlarla grup tarama uygulamasına girmesi,
  • Öğrencilerin bireysel değerlendirmeye alınması olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmektedir.

 • BİLSEM tanılama süreci ile ilgili öğrenciler tarafından hazırlık yapılmalı mı?

  BİLSEM tanılama süreci ile ilgili herhangi bir hazırlık söz konusu değildir. Tanılama sürecini destekleyici hazırlık kursu, dershane, yayın vb. bulunmamaktadır.

 • Özel Eğitim Sınıfında Öğrenim Gören Öğrencilerin Başarı Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

  Bulunduğu okulun eğitim programını takip eden özel eğitim sınıfı öğrencilerinin başarıları, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak, değerlendirmelerde öğrencilerin BEP’leri dikkate alınır. Özel eğitim programını takip eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde BEP’ lerinde yer alan amaç ve davranışlar (kazanımlar) dikkate alınır.

 • Özel Eğitim Sınıfında Devam/Devamsızlık Takibi Nasıl Yapılır?

  Bulunduğu okulun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıfına kayıtlı öğrencilerin devam devamsızlık takibi ile ilgili iş ve işlemler, okulun tâbî olduğu mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülür. Özel eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfına kayıtlı öğrencilerin devam devamsızlık takibi ile ilgili iş ve işlemler ise Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülür.

 • Özel Eğitim Sınıfları Arasında Nakil/Geçiş İşlemleri Nasıl Yapılır?

  Aynı tür eğitim programının uygulandığı özel eğitim sınıfları arasında gerçekleştirilecek nakil işlemlerinde, rehberlik ve araştırma merkezi tarafından düzenlenen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu yeniden istenmez; nakil işlemleri il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca yerleştirme kararı doğrultusunda yapılır.

 • Okullarda Birden Fazla Özel Eğitim Sınıfı Açılabilir mi?

  Özel eğitim sınıfında eğitime erişimi sağlanması öngörülen öğrenci sayısı ile il/ ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda bir okulda birden fazla özel eğitim sınıfı açılabilir.

 • Sınıf Öğretmenleri Destek Eğitim Odasında Kaç Saate Kadar Görev Alabilir ve Ücretlendirme Nasıl Yapılır?

  Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

 • Destek Eğitim Odasında Hangi Öğretmenler Görev Alabilir?

  Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre öncelikle okulun öğretmenlerinden olmak üzere özel eğitim öğretmenleri, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri ile RAM’da görevli özel eğitim öğretmenleri ya da diğer okul ve kurumlardaki öğretmenler görevlendirilir.

 • Bir Öğrenci Destek Eğitim Odasında Haftada Kaç Saat Eğitim Alabilir?

  Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır. Örneğin; haftalık 30 ders saati öğrenim gören bir öğrenci için söz konusu planlama en fazla 12 ders saati (30x40/100 = 12) olacak şekilde uygulanır.

 • Destek Eğitim Odasında Hangi Öğrencilerin Hangi Derslerden Ne Zaman Eğitim Alacağı Nasıl Belirlenir?

  Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler ile destek eğitim alacağı dersler, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme komisyonunca eğitim öğretim yılı başında belirlenir. Ancak; ihtiyaç halinde söz konusu planlama eğitim öğretim yılı içerisinde revize edilebilir. Özel eğitim ihtiyacı olan her öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda bu eğitimden yararlanması sağlanır.

 • Destek Eğitim Odasında Kimler Eğitim Görebilir?

  Destek eğitim odasında, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler eğitim görebilir.

 • Okullarda Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır?

  Destek eğitim odası, il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından açılır. Bu kapsamda  İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması kapsamında okul/kuruma yerleştirilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için her tür ve kademedeki okul/kurumlar bünyesinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince destek eğitim odası açılır.

 • Destek Eğitim Odası Açmak Zorunlu mudur?

  Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilerin öğrenim gördüğü okul ve kurumlarda “Destek Eğitim Odası” açılması zorunludur.

MEBBİS

 • MEBBİS' de kayıtlı olan IBAN numaramı nasıl güncelleyebilirim?

  1- Kişisel MEBBİS sayfanızı açınız.

  2- Menüden "Sınav İşlemleri Modülü" nü açınız.

  3- IBAN Bilgisi güncelleme menüsünden değişikliği yapıp kaydediniz.

Eminettin Mahallesi Valilik Binası Kat 3 MERKEZ/RİZE - 464 280 53 00 / 464 280 53 03

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.